Stiri si noutati

BNR – Companiile din România ºi-au îmbunãtãþit indicatorii financiari în ultimii ani

Companiile din România ºi-au îmbunãtãþit în ultimii ani indicatorii financiari, se aratã într-un studiu al Bãncii Naþionale a României (BNR) privind rolul companiilor nefinanciare în asigurarea ºi menþinerea stabilitãþii financiare.
Potrivit BNR, toþi indicatorii care reflectã soliditatea financiarã a companiilor ºi capacitatea acestora de a face faþã eventualelor ºocuri negative s-au îmbunãtãþit, la aceasta contribuind, pe de o parte, evoluþiile favorabile ale cadrului macroeconomic, iar, pe de altã parte, continuarea procesului de restructurare a economiei.
Numãrul companiilor nefinanciare a crescut de la 423.000 la sfârºitul anului 2003, la 498.000 în prima jumãtate a anului 2005. Chiar dacã cea mai mare parte a acestor companii o reprezintã IMM-urile (72,8 la sutã în 2005), ponderea valorii adãugate produse de acestea este de numai 42,6 la sutã, restul datorându-se corporaþiilor.
De asemenea, în cazul profitului net, ponderea IMM-urilor este de 44,8 la sutã, la credite bancare – 48,2 la sutã, la cifra de afaceri – 45,9 la sutã, iar la numãr de salariaþi – 56,6 la sutã.
Pe sectoare de activitate, serviciile ºi comerþul deþineau în prima jumãtate a anului trecut 77 la sutã din totalul companiilor nefinanciare, sectorul industrial ºi energetic reprezentând doar 13 la sutã. Valoarea adãugatã produsã de aceste douã sectoare depãºeºte însã 90 la sutã din totalul valorii adãugate a companiilor nefinanciare, în condiþiile în care aportul sectorului industrial ºi energetic reprezintã 44,6 la sutã în 2005.
BNR atrage atenþia asupra concentrãrii activitãþii economice pe sectorul industrial ºi energetic, care ar putea afecta stabilitatea financiarã în condiþiile unei deteriorãri a performanþelor acestuia. Totodatã, în cadrul sectorului industrial ºi energetic se regãseºte aproximativ jumãtate din totalul forþei de muncã active în cadrul companiilor nefinanciare, astfel cã un eventual ºoc asupra domeniului în cauzã ar putea avea repercusiuni asupra stabilitãþii financiare.
Creºterea economicã din 2004 a dus la creºterea semnificativã a profitabilitãþii companiilor nefinanciare, iar în 2005 nivelul profitabilitãþii s-a menþinut relativ constant, în timp ce indicatorii de lichiditate s-au îmbunãtãþit.
Numãrul companiilor aflate în curs de lichidare a crescut de la 2.623 în 2003 la 12.384 în primele 10 luni din 2005, dar aceastã evoluþie nu reprezintã, în opinia BNR, o consecinþã a înmulþirii numãrului de falimente, ci mai degrabã o tendinþã de dizolvare a companiilor fãrã activitate.
În perioada analizatã, profitabilitatea a înregistrat un trend ascendent pe ansamblu, în condiþiile îmbunãtãþirii profitabilitãþii corporaþiilor, dar ale diminuãrii eficienþei factorilor de producþie ºi ratei de rotaþie a activelor în cazul IMM-urilor.
BNR avertizeazã cã o menþinere a tendinþei de înrãutãþire a profitabilitãþii IMM-urilor pe termen lung poate afecta capacitatea acestora de a rambursa creditele contractate, existând un risc de contagiune în sectorul bancar.
La nivel sectorial, serviciile ºi comerþul înregistreazã cea mai mare profitabilitate, situându-se pe un trend ascendent, în timp ce sectorul construcþiilor a suferit o reducere semnificativã a profitabilitãþii în anul 2005.

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *