Stiri si noutati

Întâlnirea generalã anualã a OMV a aprobat valoarea dividentului de 0.90 euro pe acþiune; rãscumpãrarea acþiunilor a fost autorizatã

Întâlnirea generalã anualã a OMV a aprobat valoarea dividentului la 0.90 euro pe acþiune pentru anul 2005, precum ºi toate hotãrârile de pe agendã.
‘Anul 2005 a fost un an de succes pentru OMV. Implementarea consecventã a strategiei noastre de dezvoltare împreunã cu un mediu favorabil de dezvoltare a dus la producerea unui nou record de performanþã financiarã. OMV ºi-a întãrit poziþia de lider în industria de petrol ºi gaze din Europa Centralã ºi ne angajãm sã continuãm dezvoltarea profitabilã în urmãtorii ani’, a declarat Wolfgang Ruttenstorfer, CEO OMV.
O valoare a dividentului de 0.90 euro pe acþiune reprezintã o ratã a plãþii de 21 la sutã. Data ex-dividentului este 30 mai 2006, iar data plãþii este 31 mai 2006.
Conform agendei, întâlnirea a adoptat la timp declaraþiile financiare anuale, dezinvestind Consiliul Executiv ºi Consiliul de Supervizare. Remuneraþia anualã a Consiliului de Supervizare a fost stabilitã la acelaºi nivel ca cel din 2005. Deloitte Wirtschaftsprüfungs GmbH a fost numit din nou în calitate de auditor pentru 2006.
Întâlnirea a autorizat Consiliul Executiv sã-ºi formeze propriul suport de acþiuni pânã la limita maximã de întindere permisã legal, pe o perioadã de 18 luni începând de astãzi.
Rãscumpãrarea acþiunilor poate fi purtatã la un preþ minim de 25 de euro ºi la un preþ maxim pe acþiune care nu trebuie sã depãºeascã media preþului de închidere din cele zece zile anterioare tranzacþiilor cu peste 30 la sutã.
Întâlnirea a aprobat noul plan al opþiunii acþiunilor. În prezent, numãrul maxim al participanþilor la plan este de 53. Exercitarea opþiunilor este condiþionatã de propriile investiþii de maximum 60.000 euro în cazul membrilor Consiliului Executiv ºi de 20.000 de euro pentru ceilalþi membri executivi. Propriile investiþii de 25 la sutã, 50 la sutã sau 75 la sutã din aceste sume sunt admisibile.
Planul are în vedere o perioadã de blocaj de doi ani ºi exercitarea condiþionatã de o creºtere de cel puþin 15 la sutã în preþul acþiunilor companiei, având la bazã preþul mediu de închidere la Bursa de Schimb din Viena în perioada 20 mai – 20 august 2006.
Programul urmãreºte alinierea îndeaproape a intereselor managementului ºi acþionarilor prin oferirea managementului unei parþi substanþiale din succesul companiei.
* * *
Aktiengesellschaft este cea mai mare companie industrialã listatã la bursa din Austria. În calitate de lider pe piaþa de petrol ºi gaze naturale din Europa Centralã, OMV activeazã în 13 þãri în domeniul Rafinare & Marketing (R&M), având ca obiectiv atingerea unei cote de piaþã la 20 la sutã pânã în 2010. În domeniul Explorare & Producþie (E&P), OMV activeazã în 18 þãri pe cinci continente. În segmentul de gaz natural, OMV dispune de o reþea de conducte de 2.000 km ºi transportã anual 45 miliarde metri cubi în þãri precum Germania sau Italia. OMV deþine participaþii la fabrici de produse chimice ºi petrochimice: o participaþie de 50 la sutã la AMI Agrolinz International GmbH ºi 35 la sutã la Borealis A/S, unul dintre cei mai mari producãtori de polyelofine. Alte proprietãþi importante: 51 la sutã la Petrom SA, 50 la sutã la Econgas GmbH., 45 la sutã la Consorþiul de rafinãrii BAYERNOIL, precum ºi 10 la sutã din compania ungarã MOL.
Prin achiziþia pachetului majoritar al acþiunilor Petrom, OMV a devenit cel mai mare grup de petrol ºi gaze din Europa Centralã, cu rezerve de þiþei ºi gaz de peste 1,4 miliarde bep, o producþie zilnicã de circa 338.000 barili ºi o capacitate anualã de rafinare de 26,4 milioane tone.
OMV dispune în prezent de peste 2.521 de staþii de distribuþie în 13 þãri. Cota de piaþã a grupului în segmentul de Rafinare ºi Marketing (comercializare) în regiunea Dunãrii este în prezent de aproximativ 18 la sutã.

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *