Stiri si noutati

Turismul va aduce circa 1,8 miliarde dolari la Produsul Intern Brut, în 2006

Industria de turism ºi cãlãtorii din România va produce în mod direct circa 6,2 miliarde lei noi (1,8 miliarde dolari) din Produsul Intern Brut (PIB), reprezentând 1,9 la sutã din total, potrivit raportului de þarã asupra turismului românesc realizat de World Travel & Tourism Council /WTTC/.
Organizaþia, ce reuneºte liderii celor mai bine clasate 100 de companii din industria turisticã, a realizat o evaluare a potenþialului de dezvoltare a României în domeniul turistic.
Sectorul economic mai larg al segmentului de turism este aºteptat sã contribuie cu 15,5 miliarde lei noi (4,6 miliarde dolari) sau 4,8 la sutã din PIB în acest an. Pe termen lung, aºteptãrile pentru creºterea PIB-ului din turism ºi cãlãtorii sunt pozitive, în opinia WTTC (Consiliul Mondial al Turismului ºi Cãlãtoriilor), depãºind 6,7 la sutã creºtere realã anualã pânã în 2016. În aceeaºi perioadã se prevede ca PIB-ul economiei din sectorul turism ºi cãlãtorii sã atingã 5,8 la sutã din total sau 48,4 miliarde lei noi (7,9 miliarde dolari) la nivelul anului 2016.
În raport, WTTC prezintã atât punctele tari, dar ºi punctele slabe ale turismului românesc, pornind de la o analizã macroeconomicã a sectorului turistic pentru urmãtorii zece ani.
Potrivit WTTC, turismul ºi cãlãtoriile în România au avut un parcurs dificil în ultimii zece ani, exprimat în sosiri internaþionale. În afara unei uºoare creºteri în 1999, care ºi-a menþinut nivelul în 2000, sosirile au avut un declin continuu, deºi cãderea din 2001 ºi 2002 reflectã declinul economic mondial dupã evenimentele din 11 septembrie 2001.
Totuºi, în anii recenþi creºterea sosirilor s-a cifrat la 16 la sutã în 2003 ºi la 18 la sutã în 2004.
Printre competitorii sãi, reprezentanþi în special de þãrile vecine sau apropiate de graniþele sale, România a avut cea mai mare ratã de creºtere în sosiri în perioada 2003 – 2004, deºi primeºte mai puþini vizitatori decât Polonia ºi Ungaria.
Marea majoritate a sosirilor internaþionale în Romînia provin din Europa. Din anul 2000, aproximativ 95 la sutã dintre vizitatorii din fiecare an provin de pe continent. Dintre aceºtia, un numãr în creºtere – 75 la sutã conform cifrelor din 2004 – reprezintã cele cinci þãri cu care România se învecineazã.
Printre cele 15 þãri ale Uniunii Europene, cele mai mari pieþe pentru România sunt Germania, Italia, Franþa, Austria ºi Marea Britanie.
În afarã de Europa, principala piaþã internaþionalã a României este Statele Unite ale Americii, care a arãtat o creºtere constantã din 2000, pânã la peste 100.000 de sosiri în 2004, dar ºi în urma conºtientizãrii faptului cã România este mai mult decât o destinaþie de Tip ‘Dracula’, se aratã în raportul WTTC.
În ceea ce priveºte veniturile din turism ºi cãlãtorii, România este mult în urma Ungariei, Cehiei sau Croaþiei, deºi numãrul vizitatorilor strãini creºte.
În 2004, România a încasat din turism venituri de 505 milioane euro – 23 la sutã din cele înregistrate în Bulgaria, 12 la sutã din cele înregistrate în Ungaria ºi Cehia, ºi doar ºapte la sutã din veniturile Croaþiei.
Potrivit raportului, mulþi vizitatori nu stau peste noapte în România sau nu cheltuiesc cu cazarea în timp ce se aflã în þarã. Totuºi, în 2005 România a înregistrat pentru prima datã dupã 1990 un excedent în balanþa de plãþi privind activitatea turisticã, de circa 150 milioane de euro.
Conform WTTC, piaþa internã tradiþionalã a condus turismul din România ºi încã joacã un rol important. Scãderea turismului intern a fost provocatã de concurenþa cu þãri precum Grecia sau Turcia, cu zboruri ieftine ºi tarife care provoacã plecarea turiºtilor autohtoni din România. Totuºi, în termeni reali, pe plan intern activitatea turisticã se aflã în creºtere.
O altã cauzã pentru plecarea turiºtilor români în Croaþia, Grecia sau Turcia o constituie ruinarea facilitãþilor balneare, care a condus la scãderea turismului pe acest segment.
Acesta a precizat cã raportul va sta la baza strategiei naþionale de turism, care va fi finalizatã în luna aprilie, astfel încât strategia în domeniul turismului sã fie complementarã cu planul naþional de dezvoltare.
Raportul WTTC a fost realizat în colaborare cu reprezentanþi ANT ºi statisticieni din România pe o perioadã de ºase luni. Foarte multe þãri care au realizat strategii de creºtere impresionante în domeniu au pornit de la astfel de rapoarte ale WTTC, cum este cazul Croaþiei sau Indiei.

Have something to add? Share it in the comments.

Your email address will not be published. Required fields are marked *